Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Povratak u Hrvatsku, barem po pitanju prijevoza osobnih stvari koje ste koristili u kućanstvu i ostalih roba, trebao bi biti olakšan. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, prijevoz svih roba smatra se prometom unutar Unije koji ne podliježe carinskim kontrolama.

Ako se vraćate ili useljavate iz zemalja izvan EU, odnosno iz tzv. trećih zemalja, onda se izdaju potvrde diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u tim zemljama.

Uvjeti preseljenja

Fizičke osobe mogu preseliti svoje stvari bez plaćanja carine, prethodno ispunivši dva uvjeta:

- da ste prethodno boravili u drugoj zemlji najmanje dvanaest mjeseci (ili u kontinuiranom razdoblju kraćem od 12 mjeseci, ali pod uvjetom da je namjera osobe očigledno bila da boravi izvan carinskoga područja EU tijekom kontinuiranoga razdoblja od najmanje 12 mjeseci što se dokazuje dostavom odgovarajućih isprava nadležnom carinskom uredu)

- da uvozite isključivo rabljene predmete kućanstva koje ste koristili najmanje šest mjeseci prije preseljenja.

Navedenih se uvjeta možete osloboditi ako ste:

- hrvatski državljani koji su boravili ili radili u trećim zemljama

- strani državljani koji su dobili odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj od strane nadležnog tijela državne uprave tj. Ministarstva unutarnjih poslova (npr. zbog rada, školovanja, zasnivanja obitelji...).

Foto: pexels.com

Oslobađanje plaćanja carine na predmete koje selite u Hrvatsku odnosi se na vrijeme od 12 mjeseci otkako ste doselili, a rok se može produžiti iz opravdanih razloga (npr. zbog političkih prilika u zemlji iz koje dolazite, prirodnih ili drugih katastrofa i slično).

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja carine podnosite carinskom uredu nadležnom prema mjestu stanovanja u Republici Hrvatskoj, u pisanom obliku.

Uz zahtjev prilažete i:

- ispravu kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu, tj. trećim zemljama (za hrvatske državljane to je u pravilu potvrda koju izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH u zemlji prethodnog boravka ili alternativni dokazi kao što su prijave i odjave boravišta, potvrde inozemnog poslodavca, potvrda mirovinskog ili drugog osiguranja o uplatama osiguranja; potvrde poreznih tijela o obračunu poreznih davanja, ugovor o zaposlenju u trećoj zemlji ili sl)

- dokaz o prijavi prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj (npr. osobna iskaznica)

- izjavu o datumu preseljenja (doseljenja)

- popis rabljenih predmeta kućanstva koji se uvoz. 

Foto: pexels.com

Stvari možete uvesti i prije preseljenja

Uvoz predmeta kućanstva nije ograničen vrstom, količinom ili vrijednošću, ali su morali biti korišteni najmanje šest mjeseci u inozemnom kućanstvu. Prije svega, ne smiju služiti za obavljanje neke profesionalne djelatnosti. Povratkom u Hrvatsku, idućih 12 mjeseci stvari se ne smiju prodavati, iznajmiti, založiti bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu, plaćanja carine i PDV-a. Svoje stvari možete uvesti i prije fizičkog preseljenja, unutar šest mjeseci od dana uvoznog carinjenja predmeta kućanstva.